Obchodní podmínky / AGB

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (VPPS) pro HSL-Logistik, s.r.o.

(stav ke dni 1. 1. 2024)

 1. Rozsah platnosti, odchylující se a doplňující podmínky
  1. Společnost HSL Logistik (dále HSL) poskytuje veškeré služby dle níže uvedených Všeobecných podmínek pro poskytování služeb (dále jen VPPS) a dále pravidel a podmínek uvedených pod písmenem c) tohoto odstavce, včetně služeb souvisejících. Pro mezinárodní přepravy platí jednotné právní předpisy dle Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) a Všeobecné přepravní podmínky pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (VPP CIM) zveřejněné organizací CIT, v aktuálně platném znění. Tyto VPPS platí také pro mezinárodní přepravy, pokud CIM a VPP CIM žádná pravidla nestanoví. Pokud jsou přepravy prováděny v zahraničí, platí tyto podmínky i v zemi příslušného železničního dopravce.
  2. Na smluvní vztah mezi HSL a zákazníkem se vztahují výhradně VPPS HSL, není-li se zákazníkem v jednotlivém případě dohodnuto jinak. Protichůdná, odlišná nebo doplňující ustanovení ze strany zákazníka se nestávají součástí smlouvy, ani v takovém případě, kdy je HSL písemně neodmítne.
  3. Kromě VPPS dále platí následující podmínky v aktuálně platném znění: veškeré předpisy pro přepravu nebezpečných věcí po železnici, a to zejména:
   1. Vyhláška o vnitrostátní a přeshraniční přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách („GGVSEB“) a Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID),
   2. Rámcová smlouva o používání nákladních vozů (AVV),
   3. Nakládací směrnice UIC
   4. Dále platí Obchodní předpisy pro smlouvy o spedičním zasilatelství dle německého obchodního zákoníku (HGB), a dále německý občanský zákoník (BGB).
 2. Smlouva o poskytování služeb, jednotlivé smlouvy
  1. Základem služeb poskytovaných společností HSL je smlouva o poskytování služeb, která musí být se zákazníkem uzavřena písemně. Prodloužení, změna nebo uzavření nové smlouvy o poskytování služeb se nevyžaduje písemnou formu. Pokud smlouva o poskytování služeb nebyla podepsána oběma stranami, považuje se za závazné potvrzení od HSL, pokud jej zákazník bezprostředně písemně nezamítne.
  2. Smlouva o poskytování služeb obsahuje základní údaje o poskytnutých službách, které jsou nutné pro uzavírání dílčích smluv, zejména smluv o přepravě (např. relace, náklad, typ vozu, nakládací jednotka, cena za jednotku).
  3. Písemné objednávky musí být zaslány vždy nejpozději do 12. hodiny ve středu v týden předcházející příslušné přepravě na adresu:verkehrsplanung@hsl-logistik.de, order.cs@hsl-logistik.eu, europadisposition@hsl-europe.eu tak, aby mohly být přijaty do následujícího objednávkového procesu.
  4. Jednotlivé smlouvy vznikají na základě objednávky zákazníka a akceptace ze strany HSL. Zakázka se považuje za přijatou, pokud ji HSL v přiměřené lhůtě nezamítne resp. pokud pověřený subjekt smluvní službu poskytne bez námitek.
  5. Vystavený nákladní list v souladu s německým obchodním zákoníkem (HGB) a CIM se tento považuje za uzavření smlouvy.
 3. Nákladní list
  1. Není-li dohodnuto jinak, zákazník vystaví nákladní list. HSL nákladní list nepodepisuje; vytištěné nebo razítkem připojené informace o jméně nebo společnosti se nepovažují za podpis.
  2. Pokud zákazník zadá přepravní zakázku bez použití nákladního listu, ručí ve smyslu § 414 německého obchodního zákoníku (HGB) resp. čl. 8 CIM za správnost a úplnost všech údajů obsažených v této přepravní zakázce.
 4. Vozy a nakládací jednotky , termíny nakládky, odpovědnost
  1. Společnost HSL na přání zákazníka poskytne vhodné vozy a nakládací jednotky (dále jen NJ).
  2. Zákazník odpovídá za správné zadání požadovaného počtu a typu vozů a NJ a dále místa určení; pro poskytování vozů a NJ před uzavřením smlouvy o přepravě platí obdobně § 412 odst. 3, § 415 a § 417 německého obchodního zákoníku (HGB).
  3. Zákazník je povinen používat vozy a NJ poskytnuté společností HSL výhradně ke smluvně zamýšlenému účelu.
  4. Zákazník je povinen před započetím nakládky prověřit technický stav železničních vozů, NJ a ITU. V případě nalezení závady je přepravce, resp. zákazník povinnen neprodleně informovat HSL o této skutečnosti.
  5. Zákazník zajistí, aby jím poskytnuté vozy byly provozně bezpečné a technicky schválené dle platných národních a mezinárodních předpisů a aby po dobu svého použití technicky schválené zůstaly.
  6. Zákazník odpovídá za škody na vozech a NJ.
  7. HSL přepravuje pouze vozy, které jsou přiřazeny certifikovanému subjektu ECM. Před uzavřením smlouvy o poskytování služeb zákazník informuje HSL, ke kterému subjektu ECM jsou jeho vozy přiřazeny. Zákazník musí společnost HSL okamžitě informovat o případných změnách v přiřazení k subjektu ECM.
  8. Pokud není ujednáno jinak, budou termíny nakládky, resp. převzetí soupravy sděleny zákazníkovi písemnou formou
  9. Zákazník je povinen zajistit, aby vyložené vozy a NJ byly použitelné, tj. zcela vyprázdněné, řádně dekontaminované, vyčištěné a kompletní včetně volných dílů, a aby byly včas vráceny v dohodnutém místě předání nebo terminálu. V případě nesplnění této povinnosti HSL zákazníkovi vyfakturuje skutečně vynaložené a prokázané výdaje. Další nárok na náhradu škody zůstává tímto ustanovením nedotčen.
 5. Nakládací předpisy
  1. Není-li ujednáno jinak, provádí nakládku a vykládku zákazník. Podrobnosti upravují nakládací směrnice UIC. Společnost HSL je oprávněna kontrolovat vozy, ITU a NJ z hlediska bezpečného naložení.
  2. Odesílatel odpovídá za řádné naložení a zajištění zásilky ve voze a dále za předání vozu v předepsaném stavu.
  3. Pokud zákazník poruší svou povinnost dle písmene a), existuje významný rozdíl mezi sjednaným a skutečně přepravovaným zbožím, dojde k překročení povolené celkové hmotnosti nebo bude přeprava ohrožena či omezena druhem nákladu nebo způsobem nakládky, je společnost HSL oprávněna zákazníka vyzvat k nápravě. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty je společnost HSL dále oprávněna uplatnit svá práva dle § 415 odst. 3 bodu 1 německého obchodního zákoníku (HGB) nebo čl. 13 § 2 CIM.
  4. Zákazník je povinen neprodleně na vlastní náklady odstranit znečištění vozu po nakládce a vykládce v místě nakládky, včetně přístupových cest. V případě, že HSL jedná jako náhradní poskytovatel výkonu, nese zákazník související vzniklé náklady za znečištění vozu a příslušných prostor.
 6. Překážky při přepravě a dodání
  1. Zákazník zajistí, aby jím poskytnuté vozy byly udržovány certifikovaným subjektem (ECM). V opačném případě je společnost HSL oprávněna odmítnout převzetí vozů
  2. Zákazník zajistí, aby společnosti HSL byly předávány pouze vozy, jejichž držitelé podepsali Rámcovou smlouvu o používání nákladních vozů (dále AVV) V případě, kdy poskytne vozy, jejichž držitel není signatářem AVV, přebírá přepravce, resp. zákazník veškerou odpovědnost a vůči HSL musí dodržet platné podmínky dané AVV.. Aktuálně platná verze AVV je k dispozici na internetové adresewww.gcubureau.org.
  3. Existují-li překážky v přepravě a dodání, platí zákonná ustanovení s tím, že společnost HSL je dle § 419 odst. 3 německého obchodního zákoníku (HGB) nebo čl. 20 odst. 2 CIM oprávněna naložený dopravní prostředek odstavit. Po dobu této odstávky odpovídá společnost HSL za péči řádného hospodáře. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstávkou toho nese zákazník.
 7. Presumpce ztráty
  1. Pro případ presumpce ztráty dle § 424 odst. 1 německého obchodního zákoníku (HGB) nebo čl. 29 CIM platí pro vnitrostátní a přeshraniční přepravu další 30denní lhůta po uplynutí dodací lhůty.
 8. Nebezpečný náklad, průvodní doklad
  1. Zákazník je povinen dodržovat příslušné předpisy o přepravě nebezpečných nákladů, zejména GGVSEB a RID v aktuálně platném znění.
  2. Společnost HSL přijme/přepraví nebezpečné zboží pouze tehdy, pokud je s odesílatelem/příjemcem písemně sjednáno převzetí povinností zabezpečení a péče až do vyzvednutí, resp. od okamžiku dodání a v případě zboží tříd 1 a 2 také fyzické předání/převzetí zboží.
  3. Zákazník v rámci své části ručení zprošťuje společnost HSL všech povinností vzniklých při přepravě, skladování nebo jiné manipulaci vůči třetím stranám, a dále souvisejících s povahou zboží a nedodržením povinné péče zákazníka.
  4. Společnost HSL neuskladní nebezpečné zboží, a to ani formou odstavení naložených dopravních prostředků, ITU a NJ na příslušné dopravní trase. Možnou výjimku tvoří případy s odpovídajícím dozorem/ostrahou příslušných vozů. Odstavení nevyčištěných prázdných cisternových vozů nebo cisternových kontejnerů na déle než 24 hodin, pokud byla poslední náplní látka s vysokým rizikovým potenciálem ve smyslu RID (bod 1.10.3.1.2) – nebo na déle než 48 hodin pro jiné nebezpečné látky vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. Nevyčištěné prázdné a neodplyněné cisternové vozy na stlačený plyn a cisternové kontejnery na stlačený plyn společnost HSL neodstavujte na dobu delší než 24 hodin.
 9. Odměny, fakturace, zákaz zápočtu
  1. Úhrada za uskutečněné služby se provádí na základě vystavených faktur.
  2. Všechny ceny uváděné společností HSL jsou v měně EUR bez příslušné daně, případně v CZK po vzájemné dohodě se zákazníkem
  3. Datum úhrady je vždy uveden na příslušné faktuře. Zákazník hradí odměnu za služby bez srážek na platbu případných daní, poplatků nebo jiných nákladů.
  4. HSL si vyhrazuje právo na úpravu sazeb za poskytnuté zasmluvněné služby v závislosti na dodatečných a nepředvídatelných změnách cen trhu a následně vystavit na zákazníka fakturu. V případě navýšení cen je HSL povinné zákazníka písemně informovat s 14 denním předstihem před nabytím účinnosti příslušné změny. Společnost HSL musí zákazníkovi jasně a srozumitelně vysvětlit příčiny, které vedou k úpravě sazeb. Zákazník má právo navýšení cen odmítnout a vypovědět smlouvu v souladu s výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě. Za nepřiměřené navýšení se považuje úprava cen o více jak 20 % za příslušné pololetí. V případě, že zákazník využije svého práva na odstoupení od smlouvy, cena nenabude účinnosti. HSL se zavazuje dále přenést na zákazníka odpovídajícím způsobem případné snížení smluvních sazeb.
  5. Pokud se zákazník dostane do prodlení s úhradou faktury, další pohledávky vůči společnosti HSL se stanou automaticky splatné z obchodního vztahu okamžitě splatnými, aniž by muselo dojí zvlášť i k jejich prodlení se splatností.
  6. Započtení nebo uplatnění zadržovacího práva vůči pohledávkám HSL je vyloučeno.
  7. Subvence a podpory jakéhokoli druhu jsou odpovídajícím způsobem zohledněny v nabídkách a nelze je dodatečně vymáhat.
  8. HSL Si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny v případě pohybu směnného kurzu EUR/CZK o více jak 5% ode dne vystavení cenové nabídky
 10. Storno a úprava termínů objednávek
  V případě pozdního odřeknutí zásilky budou uplatněny následující sankce

  1. Storno méně než 24 hodin před potvrzeným objezdem: 80 % z dohodnuté ceny oběhu/tonáže.
  2. Storno 24 až 48 hodin před potvrzeným odjezdem: 60 % z dohodnuté ceny oběhu/tonáže.
  3. Storno 48 až 120 hodin (5 dní) před potvrzeným odjezdem: 30 % z dohodnuté ceny oběhu/tonáže.
  4. V případě neuskutečnění bez zrušení se účtuje 100 % sjednané ceny oběhu/tonáže
  5. Odklady o 2-24 hodin se fakturují dle dodatečných nákladů.
  6. Odklady <24 hodin se považují a řeší jako storna (viz bod 1).
 11. Celní a jiné správní předpisy
  1. Zakázka na doručení příchozích zásilek pod celním dohledem nebo dodací podmínka „vyplaceně do domu“ opravňuje HSL ke kontrole splnění nezbytných celních formalit a výkladu cel vyměřených celními orgány. V případě nalezení nedostatku, který je v rozporu s odpovídajícími celními a daňovými předpisy, může HSL požadovat úhradu prokazatelně vynaložených nákladů za činnosti, které vedly k nápravě situace. HSL nenese odpovědnost za zpoždění zásilek, u nichž nebyly dodrženy celní a daňové předpisy
  2. Před odpovídající přepravou zákazník informuje společnost HSL bez vyzvání, zda se jedná o přepravu zásilky pod celním a daňovým dohledem a zda je případně nutné provedení celních náležitostí ze strany HSL. Zákazník dále společnost HSL musí informovat, zda je zboží přepravováno v režimu podmíněného osvobození od daně.
  3. Pro zásilky, které podléhají spotřební dani nebo jsou pod celním dohledem, musí být vystaveny daňové dokumenty a případně doklad o původu zboží. Tyto dokumenty musí doprovázet zásilku. Zásilky musí být opatřeny plombou a plomba musí být uvedena v nákladním listě.
 12. Zvláštní podmínky pro kombinovanou nedoprovázenou přepravu
  1. V kombinované přepravě společnost HSL přepravuje prázdné a naložené intermodální přepravní jednotky (dále jen ITU) ITU ve smyslu těchto VPPS jsou:
   1. Kodifikované kontejnery pro zámořskou přepravu, jejichž rozměry, rohová kování a pevnost jsou standardizovány Mezinárodní organizací pro normalizaci,
   2. vnitrozemské kodifikované kontejnery pro evropskou železniční přepravu, 12.1.3.výměnné nástavby, intermodální návěsy určené k přepravě po železnici
  2. ITU musí odpovídat příslušným platným zákonným předpisům a technickým ustanovením (dle DIN, EN, věstníků UIC).
  3. ITU, které zákazník předá společnosti HSL, musí být provozně bezpečné a vhodné pro příslušný náklad. Zákazník ručí za škody způsobené nevhodným ložením zboží uvnitř ITU, poškozenými nebo provozně nebezpečnými ITU.
  4. ITU společnost HSL zásadně odstavuje ve venkovním prostředí.
  5. Společnost HSL může za zákazníka převzít vyplňování potřebných přepravních dokumentů a s nimi související služby. Toto vyžaduje uzavření zvláštní smlouvy.
  6. Odpovědnost za správné uložení ITU na voze, její naložení a upevnění nese subjekt, který zásilku podává k přepravě. Zjistí- li HSL nesprávně uloženou ITU, je oprávněné odmítnout její převzetí k přepravě.
  7. Ložené ITU musí být opatřeny plombou v případě, že nelze zamezit jejich otevření (např. zarážky na voze nebo vzájemné otočení dveřmi k sobě)
 13. Ručení
  1. Společnost HSL ručí za způsobená prodlení v dodávkách, popř. neplnění služeb. To neplatí v případech, kdy dojde ke zpoždění dodávky nebo k jejímu neplnění v důsledku:
   1. Zhoršených podmínek při nakládce, přepravě a vykládce z důvodu nepřízně počasí, zejména zamrznutí nákladu nebo pohyblivých částí ITU, NJ a železničních vozů.
   2. překážek způsobených provozovateli infrastruktury, jako jsou zejména stavební práce na železniční infrastruktuře, opožděné vytvoření jízdních řádů, omezená dostupnost tras, poruchy na trasách, poruchy výhybek, vrstva maziva na koleji, nesprávná dispozice, poškození trolejového vedení, omezení způsobená třetími stranami (např. sebevražda, vykolejení třetího železničního dopravce, teroristické útoky, vandalismus);
   3. zpoždění v průběhu přepravy v důsledku opožděného vrácení nebo opožděné vykládky vozů, pokud jsou způsobeny zákazníkem nebo jeho subdodavatelem;
   4. znečištění a zbytků nákladu v použitých vozech po vyložení zákazníkem, příjemcem nebo jejich subdodavateli.
   5. Zpožděnou předávkou zásilky subdodavatelem zákazníka
  2. Odpovědnost za zpoždění dodávky, poškození a ztrátu přepravovaného zboží v ostatních ohledech vychází z ustanovení německého obchodního zákoníku (HGB) resp. CIM v aktuálně platné verzi, pokud není v těchto Všeobecných podmínkách poskytování služeb stanoveno jinak.
  3. Odpovědnost dle bodů a) a b) je vyloučena u nepřímých následných škod, pokud je to přípustné podle ustanovení uvedených v bodě b).
  4. Zásilka se považuje za doručenou a předanou i v takovém případě, že na straně příjemce nebyla přítomna odpovědná osoba k jejímu převzetí, např. při doručení zásilky mimo běžnou pracovní dobu příjemce. O termínu doručení je vždy příjemce spraven písemně nebo telefonicky.
  5. Dopravce má právo odmítnout zásilku k přepravě, jestliže neodpovídá příslušným přepravním předpisům (technický stav vozu, nedodržením nakládkových směrnic) i v době nepřítomnosti odesílatele. V takovém případě bude odesílatel vždy spraven písemně.
  6. Ve zbytku platí, že pokud škoda vzniklá zákazníkovi nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí společnosti HSL a nedošlo k osobní újmě, je odpovědnost společnosti HSL vyloučena. V případě porušení základních smluvních povinností je odpovědnost společnosti HSL omezena na typickou, předvídatelnou škodu.
 14. Vyšší moc
  1. Vyšší mocí se rozumí veškeré události a okolnosti, kterým smluvní strany nemohou zabránit, jako např. přírodní události, válka, pracovní spory, nedostatek surovin a energií a události vyšší moci. Po dobu trvání takového narušení a v rozsahu jeho účinků zprošťují příslušnou postiženou smluvní stranu jejích smluvních povinností.
  2. Dotčena smluvní strana, je povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat o vzniku překážek, které brání dodržení předem dojednaných termínů, a je dále povinna přijmout veškerá přiměřená opatření k rychlému odstranění a nápravě vzniklé situace.
  3. Odpovědnost společnosti HSL za škody a zpoždění způsobená vyšší mocí ve smyslu tohoto ustanovení je vyloučena.
 15. Příslušný soud, rozhodné právo
  1. Výlučným místem příslušného soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu je Hamburk. Společnost HSL je oprávněna žalovat zákazníka v místě jeho sídla.
  2. Na právní vztahy mezi smluvními stranami se vztahuje právo Spolkové republiky Německo.
 16. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud byla zvolena písemná smluvní forma, musí mít uzavření, změny a dodatky k dohodám mezi zákazníkem a společností HSL rovněž písemnou formu.
  2. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy uzavřené na základě těchto Všeobecných podmínek bylo neúčinné nebo se neúčinným stalo, nebude tím ovlivněna platnost zbývajících podmínek nebo smluvních podmínek. Smluvní strany namísto toho nahradí toto neúčinné ustanovení účinným, které se bude co nejvíce ekonomicky blížit záměru neúčinného ustanovení. Totéž platí v případě smluvní mezery.
  3. Zákazník není oprávněn používat obchodní vztah se společností HSL jako referenci nebo k reklamním účelům bez jejího souhlasu.
  4. Zákazník se zavazuje, že veškeré informace, znalosti a dokumenty obdržené od společnosti HSL nebo jinak zjištěné z oblasti HSL nebo některé z jejích přidružených společností, např. nabídky, (provozní) koncepty, technické a jiné údaje, osobní údaje, obchodní tajemství, know-how, výkresy a další dokumentaci, bude udržovat v tajnosti, nezpřístupní je třetím stranám a bude je používat pouze za účelem realizace příslušné dodávky/služby.
  5. Tato povinnost zůstává nadále v platnosti po dobu dalších 2 let od skončení smluvního vztahu.